TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Rodičia a deti
Rodičia a deti


Úvodné otázky:

Rozprávaš sa s rodičmi o osobných veciach? Vysvetli bližšie svoju odpoveď.

Oboduj na stupnici od 1 do 5 bodov pričom 5 je najviac: S rodičmi máme vynikajúci a blízky vzťah.

Diskutujte o vete: Rodičia sú tu iba na to, aby mi zabezpečili jedlo, bývanie a oblečenie.

Pomenuj tri skutočnosti, ktoré sa ti na tvojich rodičoch nepáčia vo vzťahu k tebe a tri, ktoré sa ti páčia.

Kedy začína dospelosť? V našej spoločnosti je definované, že človek sa stáva schopným právnych úkonov v 18 rokoch. Vtedy je už zodpovedný sám za seba. Trestná zodpovednosť začína ešte skôr. Ale až v osemnástich rokoch môže človek voliť vo voľbách, založiť si živnosť, firmu a podobne. Toto je tá oficiálna dospelosť.
Taká neoficiálna ale skutočná dospelosť začína vtedy, keď sa človek dokáže postarať sám o seba. Keď nie je finančne závislý od rodičov a dokáže sa v každom ohľade postarať sám o seba. To však veľa mladých nedokáže napríklad kvôli tomu, že ešte chodia do školy.

Námet na diskusiu:
Odkiaľ sa podľa teba berie myslenie, že keď budem mať 18 rokov môžem si robiť čo chcem? Môžem si chodiť domov kedy chcem, alebo nebudem musieť doma nič pomôcť atď?

Vzťah detí s rodičmi je veľmi individuálna vec. Niekto má s rodičmi výborný vzťah, iný nie. Niekto má obidvoch rodičov, niekto má rodičov rozvedených, iný má zase jedného rodiča nevlastného. Niekedy sú za zlé vzťahy zodpovední rodičia. Napríklad nezaujímajú sa o deti, neprejavujú im lásku, nestarajú sa o ne, zanedbávajú takto svoje povinnosti. Vo výraznej miere je zodpovednosť za vzťah medzi rodičmi a deťmi na pleciach rodičov. Inokedy sa zas deti môžu prejaviť nedostatkom úcty a rešpektu voči rodičom.

V každom prípade Boh dal pravidlá do rodinných vzťahov.
V prvom rade ide o vzájomnú úctu a rešpekt. Deti majú mať úctu k svojim rodičom. Už len vďaka dôvodu, že kvôli nim sú tu na svete a dostali od nich dar života. Pomáhať im, rešpektovať ich súhlas alebo nesúhlas.

Rodičia voči deťom

  1. Majú sa o ne starať a zabezpečiť základné materiálne potreby.

  2. Vychovávať ich k správnemu spôsobu života. K zodpovednosti za svoje skutky, k rešpektovaniu občianskej autority a k pracovným návykom.

  3. Odovzdať im dobrú duchovnú formáciu a život s Bohom.

Deti voči rodičom

  1. Majú mať úctu a rešpekt voči rodičom (aj keď sa rodičia o ne nestarajú správne).

  2. Praktická pomoc v domácnosti .

  3. Opatera v starobe.

Všetko toto má svoj zdroj v Bohu. Bohu patrí úcta a všetka moc (autorita). On zo svojej úcty a autority nadeľuje stvoreniam. Rodičom patrí úcta ich detí a tiež autorita nad nimi. Samozrejme nejde o autoritu, ktorá by bola bez limitov. Keď nám rodič povie: „Skoč z mosta!" určite ho nemáme poslúchnuť. Limit autority spočíva v tom, že sa táto moc má používať pre dobro detí. Čím je mladý človek starší, tým sa vzťah s rodičmi posúva do partnerskej roviny. Rodičia nemôžu rozkázať napr. na akú vysokú školu má ísť, ale môžu povedať svoj názor.

Biblia Sir 3,2;3;5;6;8-10: Synovia, vypočujte, aké je otcovo právo, a tak aj robte, aby ste boli spasení. Boh priznal úctu otcovi na synoch, a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom. Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch, a bude vždy vyslyšaný keď sa bude modliť. Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov a bude slúžiť rodičom ako svojim pánom. Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca, aby zostúpilo na teba požehnanie od neho a aby ti jeho požehnanie ostalo naveky.

Úloha:

Pomôž rodičom každý deň počas siedmich dní s niečím bez frfľania a prejav im takto svoju úctu. Vyhodnoťte nabudúce, ako sa vám darilo. Pokračuj v dobre aj ďalšie dni.

 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie