Do srdca chvály
Večerná škola uctievania na Strede


Prečo chválime? Na čo je to dobré? Čo je vlastne chvála? Ako chváliť? Prečo chváliť neustále? Prečo chvály na spoločných stretnutiach? Čo je uctievanie? Prečo na chválach spievame, tancujeme, vlajkujeme...?

Ak robíme niektoré pravidelne sa opakujúce veci, stanú sa nám zvykom (rutinou) a po čase už ani neskúmame, prečo ich vlastne robíme. Z dlhodobého hľadiska je to už pre nás akási tradícia, ktorá sa zachovala a ktorú dodržiavame niekedy aj bez ohľadu na to, či rozumieme jej podstate. Modlitebné stretnutia kresťanov, ktorých súčasťou, ba priam základnou zložkou sú chvály tu máme v určitej forme už vyše dvadsať rokov. Stali sa súčasťou „kultúry“ takmer každého charizmatického spoločenstva. Vznikajú nové piesne, nové kapely, nové podujatia, ktoré priťahujú stále viac nových ľudí do spoločenstiev. Niekedy sa však v tom celom môže stať, že produkcia toho, čo robíme, tak trochu predbehne podstatu toho, prečo to robíme. A tak sa žiaľ môže stať, že robíme veci, preto, lebo sa to tak zvyklo, ale zabudneme na to, prečo. A tak sme sa na našich otvorených stretnutiach rozhodli pripomenúť si a obnoviť úplne základné princípy chvály a uctievania, aby sme mohli v našom spoločenstve, ale aj v našich každodenných životoch ísť ešte hlbšie do Božieho srdca a nechať sa Ním inšpirovať a premieňať. Jednoducho povedané: žiť s Bohom skrze chválu každý jeden deň. :)

Lekcia 23: Zhrnutie

V predošlých lekciách sme sa snažili prakticky vysvetliť podstatu chvál a uctievania. Prax je však na každom jednom z nás. My z tímu môžeme dať pomôcky, nástroje, rady, povzbudenie, príležitosti, ale budovanie vzťahu s Bohom je každého osobné rozhodnutie, ktoré vyžaduje vernosť, niekedy obetu, no najmä to celé stojí za to.
Každému účastníkovi tejto večernej školy žehnáme neutíchajúcu túžbu neustále rozvíjať vzťah s Bohom, neustále prehlbovať poznanie Jeho lásky a stále nové skúsenosti s vedením Ducha všade, kde sme.

 

Lekcia 22: Základ prorockosti je vzťah

V Božom Slove môžeme už od stvorenia človeka vidieť, že Boh túži po vzťahu s nami. Môžeme tiež vidieť aj to, že tí ľudia (v starom či novom zákone), ktorí túžili poznať Boha, s ním mohli hovoriť, mohli poznať Jeho plány, dokonca ich aj ovplyvniť. Základom všetkého bol vzájomný obojstranný vzťah. Keď Boh plánoval vyslobodenie Izraelitov z Egypta, chcel, aby ho ľud počul a počúval, chcel ich viesť. Izraeliti však zo strachu uprednostnili zákon pred vzťahom a nechali Mojžiša, aby hovoril s Bohom. Podobne ako Adam a Eva, keď zhrešili, ukryli sa pred Bohom zo strachu. Boh chcel vzťah, no oni uprednostnili pravidlá a zákon. Vďaka Ježišovi máme opäť úplne otvorený prístup k Bohu a aj my sme pozvaní do vzťahu. Rozhodnutie vykročiť a budovať vzťah je na nás, Boh chce. Ako mu odpovieme? ;)

 

Lekcia 21: Prorocké uctievanie nástrojmi

Tak, ako k nám Boh môže hovoriť cez svoje slovo, cez piesne, ktoré spievame, vie si tiež použiť aj melódiu a hru na nástroji, aby k nám hovoril. Niekedy máme vo chválach čas, kedy nespievame žiadnu konkrétnu pieseň. Je to priestor na to, aby k nášmu srdcu mohol Boh hovoriť aj prostredníctvom melódie a tónov. Vyskúšali sme si to špeciálne na Strede, kedy sme chvíľu iba hrali melódiu, čo sme vnímali a ostatní sme upriamili svoj zrak na Boha a pýtali sa, čo nám hovorí cez hudbu. Potom sme sa o tom pozdieľali a na vlastnej koži sme zažili, že Boh hovorí aj skrze hudbu, melódiu, tóny - zjavuje cez ňu svoje srdce, vylieva svoju lásku, prináša povzbudenie, či dokonca uzdravuje.

 

Lekcia 20: Prorocké chvály

O tom, čo sú prorocké chvály sa s nami podelila aj Zuzka zo Spoločenstva Bratislava. Podstatou prorockých chvál je aj pochopenie, na čom naozaj záleží. Je to čas, kedy nepotrebujeme riešiť nič iné, lebo vieme, čo je to najdôležitejšie, resp. kto je ten najdôležitejší. Je to čas, kedy môžeme žiť radosť, lebo vieme, komu patríme. Je to čas, kedy Mu dávame priestor byť tým, kým naozaj je. Je to tiež čas, kedy sa naše srdce "synchronizuje" s tým Jeho.
Uvedomujme si teda, komu spievame a hráme na chválach, na čom a na kom naozaj záleží a vyznávajme to .... a nielen na spoločných modlitbách, ale aj našimi postojmi a rozhodnutiami. Majme vždy na pamäti, o kom to celé je. :)

 

Lekcia 19: Prorocké chvály

 Na poslednej Strede sme opäť počúvali nejedno svedectvo o Božej dobrote v podaní Lámačských chvál a chalani sa pozdieľali aj z toho, čo pre nich znamená prorocká chvála.

Domáca úloha:
Každý deň vo svojej modlitbe počúvaj, čo Boh hovorí a vykroč v tom.

 

 

 

 

 

 

Lekcia 18: Duch Svätý - pomocník vo chvále

Kto je prvý, komu voláš, keď si v núdzi? S kým sa radíš, keď robíš dôležité rozhodnutia? A koho voláš na pomoc, keď nevieš, ako sa modliť, ako chváliť Boha? Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.  Rim 8, 26

Duch Svätý je naším Pomocníkom, Tešiteľom, Učiteľom. Jn 14, 16 - 17;  Jn 14, 26 

Pápež František: "...aj dnes jestvujú kresťania, ktorí síce veria v Ducha Svätého, ale nevedia, kým je. Mnohí zostávajú len pri informácii z katechizmu, že Duch Svätý je osobou v Najsvätejšej Trojici. Viac o ňom nevedia...Duch Svätý je ten, kto hýbe Cirkvou...Duch Svätý je ten, ktorý nás nabáda chváliť Boha, nabáda nás modliť sa: ,Modlí sa v nás‘."
Duch Svätý prináša neustálu NOVOSŤ, KREATIVITU, PREKVAPENIA. Prečo máme volať na pomoc práve jeho?

- Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Jn 4, 23

- je to sám Boh Otec, ktorý túži po tom, aby sme ho uctievali v Duchu - prečo? Lebo túži, aby sme ho uctievali ako jeho deti, nielen ako jeho stvorenie:

"Duch Svätý je ten, ktorý je v nás a učí nás hľadieť na Otca a povedať mu: ,Otec‘. Oslobodzuje nás od situácie sirôt, do ktorej nás chce priviesť duch sveta“. (pápež František)

...dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba Otče!" Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Rim 8, 15 - 16

Ježiš ako Boží Syn žil s nulovou odolnosťou (odporom) voči Duchu Svätému (zero resistance to the Holy Spirit). Neodporujme, poddajme sa mu.

Domáca úloha:
Do svojej každodennej modlitby si volaj Pomocníka - Ducha Svätého.

 

Lekcia 17: Prorocké uctievanie - úvod

 Veľmi dôležitým základom čohokoľvek prorockého je Božie slovo. A tak sme v predošlej lekcii tak trochu pokračovali aj tu a doplnili ju o ďalšie prvky, ktorými môžeme prehlbovať našu skúsenosť s Bohom skrze jeho Slovo. Pracovali sme s veršom 4 z 56. žalmu. Tých spôsobov "prežúvania slova" je teda 7:

1. čítaj - vo vlastnej Biblii, niekoľkokrát za sebou
2. napíš - napíš vlastnou rukou verš (na papier, do mobilu...)
3. hovor - povedz niekoľkokrát nahlas, aby si počul svoj vlastný hlas, ako hovorí Božie slovo
4. spievaj - daj verš do melódie, ktorá sa ti páči
5. tancuj - vyjadri verš svojím telom
6. modli sa ho - ďakuj, chváľ, uctievaj, rozšír toto slovo o tvoje vlastné slová chvály a vďaky
7. prorokuj - povedz toto slovo ako proroctvo od Boha nad svojím životom, a žehnaj toto slovo aj druhým.

Domáca úloha:
Každý deň si vyber jednu vetu z Božieho slova, ktorá sa ti páči, prorokuj tieto slová nad sebou a nad aspoň jedným ďalším človekom.

 

Lekcia 16: Worship with Word (www) - Uctievanie Písmom

 Ak chceme spoznávať Boha a rozumieť mu, potrebujeme čítať/poznať Jeho slovo. Keď čítame Božie slovo, nestretávame sa s textom, ale s osobou. Je veľký rozdiel, či chápeme textu Písma rozumom, a keď ho prežijeme v srdci. Ak máme Božie slovo prežité v srdci, je to niečo, čo nám nikdy nikto nevezme. Štýl modlitby => Uctievanie s Písmom (www) je skvelý nástroj na to, aby sa s porozumenia textu v hlave stalo porozumenie pravdy v srdci.  Prakticky to znamená napríklad to, že si vyberieme ľubovoľnú jednoduchú vetu, verš z Písma (ideálne je začať žalmami alebo obľúbenými veršami) a začneme ho najprv čítať, potom si ho skúsime začať spievať (pomáha to k zapamätateľnosti), môžeme ten verš spokojne "prestavať" - zmeniť poradie slov, potom ho môžeme opísať vlastnými slovami, parafrázovať a pod. Celý čas v podstate "rozjímame" o tomto slove a dostáva sa mi stále hlbšie a hlbšie do srdca. Je to veľmi jednoduchý, a pritom vždy obohacujúci a osviežujúci spôsob modlitby.

Domáca úloha:
V osobnej modlitbe prakticky aplikovať WWW - uctievať s Písmom.

 

Lekcia 15: Obeť chvály - ako chváliť, keď sa nám nechce

 O tom, že sa oplatí chváliť Boha aj vtedy, keď sa nám nechce, nám svedčili naši priatelia z Chválového tímu Považie. Hovorili osobné svedectvá o tom, ako sa neraz presvedčili, že aj napriek nepriaznivým okolnostiam, nechuti, či únave, keď sa rozhodli priniesť obeť chvály a svojím rozhodnutím sa postavili do modlitby, výsledkom bola zmena ich pocitov či celej atmosféry, dokonca aj okolností. Prežili vtedy niečo ešte lepšie, ako si vedeli vôbec predstaviť. Opreli sa tiež o Božie slovo, ktoré hovorí, že "tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré." - Rim 8,28. Prejavom našej lásky k Bohu, je chvála a uctievanie - nie je to pocit, je to rozhodnutie vyvýšiť Boha napriek všetkému. Teda, ak prinášame Bohu chválu bez ohľadu na naše pocity, okolnosti, či vôľu, meníme tým duchovnú atmosféru, ktorá sa napokon môže prejaviť aj v zmene nášho prežívania.

Domáca úloha:
Urob nejakú zmenu vo svojej osobnej modlitbe - prines obeť chvály a sleduj, čo sa deje. ;)

 

Lekcia 14: Ovocie chvály - zdravé a obnovené vzťahy

 Na tejto Strede nám bolo vyučovaním večernej školy uctievania samotné vyučovanie Janka Buca, ktorý hovoril o tom, že ovocím nášho uctievania majú byť zdravé a obnovené vzťahy. A ak to takto nie je, mali by sme si klásť otázku, prečo a "kde to vázne"? :) Celú prednášku si verím, v blízkej dobe budete môcť vypočuť na našom webe. Každopádne v našom štúdiu uctievania je v tejto oblasti kľúčové, pozrieť sa na ovocie nášho uctievania v našich vzťahoch. Ak nám Boh ukazuje, že nejaký vzťah nie je v poriadku, majme odvahu vstúpiť do jeho nápravy. Boha uctievame totiž aj tým, že si ctíme ľudí a vzťahy okolo nás. O tom, ako obnovovať narušené vzťahy, nám Janko dal pomocných 7 krokov:
1. Hovor s Bohom predtým, ako budeš hovoriť s človekom
2. Vždy buď ten iniciatívny
3. Snaž sa chápať pocity druhých
4. Priznaj svoj podiel na spore
5. Sústreď sa na problém, nie na obvinenie človeka
6. Spolupracuj, ako len môžeš
7. Dávaj dôraz na zmierenie, nie na riešenie

Domáca úloha:
Vykroč do obnovy vzťahu s človekom, ktorého ti Boh kladie na srdce.

 

Lekcia 13: Spoločné chvály ako orchester

 V orchestri je množstvo rozličných hudobných nástrojov, ktoré vydávajú rôzne zvuky a každý z nich má špecifickú farbu zvuku, ktorá dotvára celkovú harmóniu. Ak niektorý nástroj vypadne, je to poznať, pretože v celkovom zvuku bude čosi chýbať. Každý z nás je nejakým hudobným nástrojom a teraz nehovoríme o technike spevu alebo o tom či má niekto tenký alebo hrubý hlas. Tvoje vnútro je hudobným nástrojom, ktorý vie rozozvučať iba Duch Svätý. Ak mu to dovolíš, doplníš tým nádhernú symfóniu spoločenstva, pretože si jedinečný a Pána Boha chváliš neopakovateľným spôsobom. To, čo do modlitby spoločenstva prinášaš ty, nevie dať nikto iný. Nedaj sa teda oklamať, že v orchestri je už dosť huslí alebo lesných rohov. Tvoj part môžeš zahrať iba ty a obohatíš tým všetkých ostatných. A navyše, dotvoríš melódiu, ktorá má potešiť ucho i srdce toho, pre ktorého hráme – Pána Boha.

Domáca úloha:
Každý deň chváľ Boha nahlas - vnímaj svoj hlas, počúvaj, čo hovoríš/spievaš/deklaruješ - aký nástroj orchestra môžeš byť na spoločných chválach?

 

Lekcia 12: Spoločné chvály ako galéria

 V galérii visia rôzne obrazy, ktoré ľudia prichádzajú obdivovať. Ak by mali povedať, čo sa im na nich páči, každý by povedal niečo iné: jednému sa páčia farby, inému motív, ďalšiemu jemná práca štetcom. Každý z nás sa na umenie díva iným pohľadom, preto nám niekedy ujde to, čo si všimol niekto iný. Tak sa navzájom obohacujeme novým uhlom pohľadu.
To isté platí o chválach: každý máme s Pánom Bohom inú skúsenosť, poznáme iný odtieň jeho nekonečne mnohostrannej osobnosti. To, čo si s ním zažil, za čo ho chceš chváliť, môže iným ľuďom poodhaliť Božiu vlastnosť, ktorú si doteraz neuvedomili. Neuver lži, že nemáš čo ponúknuť; tvoj vzťah s Pánom Bohom je neopakovateľný a jedinečný. Obohať bratov a sestry svojím pohľadom na Boha. Pán Boh je tým najväčším umelcom všetkých čias, preto v jeho prípade je namieste „plytvať“ chválou.

Domáca úloha:
Každý deň sa opýtaj jedného človeka, ako vidí Boha a nechaj sa obohatiť jeho pohľadom vo svojej chvále. 
 


Lekcia 11: Rozdiely medzi osobnou a spoločnou modlitbou

Každá modlitba je stretnutím, alebo rozhovorom s Bohom. S Bohom sa môžeme stretnúť sami doma v osobnej modlitbe, ale aj na spoločnej modlitbe, na chválach. Aký je v tom rozdiel? Všetko má svoje silné aj slabšie stránky. V osobnej modlitbe nie sme limitovaní žiadnou formou, časom, či priestorom - avšak na druhej strane sa potrebujeme sami "motivovať" do modlitby. Je úplne na nás celé vedenie modlitby, ale aj rozlišovanie. V spoločnej modlitbe sa môžeme navzájom povzbudzovať a ťahať, avšak sme tak trochu "obmedzení" časom, priestorom, či vedúcim modlitby. Ideálne preto je modlievať sa aj osamote, aj spolu. V Božom kráľovstve to totiž nikdy nie je o "buď - alebo", ale o "aj - aj" a ešte viac. :) Ak sa modlíme spolu, tak si nenechajme zobrať čas spoločnej modlitby tým, že si na chválach budeme "riešiť" svoju osobnú modlitbu. Na spoločné chvály dal Boh špeciálne prisľúbenie, že na nich bude osobne prítomný. Keď sa naučíme chváliť Boha sami doma, či kdekoľvek, bude pre nás omnoho jednoduchšie vstúpiť potom do spoločnej modlitby, v ktorej budeme môcť ísť spolu na miesta a hĺbky, ktoré sme si doteraz ani nevedeli predstaviť.

Domáca úloha:
Na základe inšpirácie od otca biskupa Jozefa Haľka - každý deň prechádzame žalm 139 a pomocou neho spoznávame, uctievame a chválime Boha.


Lekcia 10: Spoločná modlitba - úvod

Pojem spoločná modlitba je odvodený od pojmu SPOLU, čiže je to čas, kedy neprichádzame ako jednotlivci pred Boha, ale ako spoločenstvo, ktoré hľadí a ide jedným smerom - smerom k trónu. O svoje pohľady na význam spoločnej modlitby sa s nami podelili členovia Spoločenstva Calvary, ktorí nás viedli potom vo chválach. Nahrávku svedectiev sa posnažíme pridať v dohľadnej dobe na náš web.

Domáca úloha:
Prechádzame spolu žalmy (každý deň 1 žalm) a pomocou nich chválime Boha spôsobmi, ktoré sme sa naučili v minulých lekciách. 


Lekcia 9: Rekapitulácia 1. bloku

Po ôsmich lekciách sme si opäť pripomenuli, o čo nám vlastne ide v tejto škole a čím sme si už doteraz prešli. Naučili sme sa, čo je chvála, prečo chváliť, kedy chváliť, ako chváliť, aké pomôcky a nástroje nám vo chvále pomáhajú, ako môžeme žasnúť v Božej prítomnosti a pod. Domáce úlohy nám pomáhali ostať neustále napojení na Boha skrze jeho Slovo, či rôzne aktivity. To všetko môžeme robiť aj doma sami, aj keď sme spolu. Vstupujeme však do ďalšej oblasti chvál, a tou je spoločná modlitba - prečo je dobré modliť sa spolu, ako sa môžeme modliť spolu, kam sa spolu môžeme dostať..... Čaká nás teda ďalší kus cesty do srdca chvály. Tešíme sa na to!

Domáca úloha:
Opakovanie - matka múdrosti. :)

Lekcia 8: Chvála je život

Členovia kapely Lámačské chvály sa s nami podelili so svedectvami, čo pre nich znamená chvála. Ich odpovede si môžete vypočuť tu.
Braňo taktiež poznamenal, že naša chvála sa vyvíja spolu s naším vzťahom s Bohom. Teda naša chvála rastie tak, ako rastie náš vzťah s Bohom. Tak nech je chvála zrejmá a zjavná v našom každodennom prežívaní.

Domáca úloha:
Pestuj svoj vzťah s Bohom a pozoruj ako rastie tvoja.Lekcia 7: Uctievanie

Vďaka je reakciou na Božiu dobrotu, chvála je reakciou na Božiu veľkosť. Uctievanie je reakciou na Božiu svätosť, prítomnosť. Prešli sme bránou, nádvorím a prichádzame do svätyne. Je skutočným stretnutím sa s Ježišom vo svätyni svätých. Nie je ani tak verbálne. Väčšinou sa obíde bez slov. Adorujeme Pána v srdci.

Je to čas, keď sme zrazu tak ohromení blízkosťou a svätosťou Boha, že dokážeme len byť v bázni/úžase pred ním. Skláňame sa pred tým, ktorý sa sklonil k nám.

"Stretnutie s Kristom je schopné úplne premeniť náš život." (Tvít pápeža Františka z 11. augusta 2015)

Domáca úloha:
Učme sa znovu žasnúť pri stretnutí s Ježišom.

Mk 1, 6 -11 Zjavenie Trojice
Lk 5, 17 - 26 Uzdravenie ochrnutého
Mk 4, 35 - 41 Utíšenie búrky
Mt 17, 1 - 7 Premenenie na hore Tábor
Lk 23, 33- 46 Rozhodujúca chvíľa
Jn 20, 26 - 29 Zjavenie po zmŕtvychvstaní
Zj 4, 1 - 11 Sediaci na tróne


Lekcia 6: Ako chváliť?

 Ako môžeme vyjadriť chválu? Cchvála je neformalizovaná modlitba, čiže nemá predpísanú formu, čo nám dáva široké možnosti vyjadrenia. :)
Hľadajme spôsob chvály, ktorý nám je najbližší, no buďme otvorení všetkému, čo môže vzdať úctu Bohu (hlas, pohyb, rozhodnutie, gesto, štedrosť...).

Pomôckami nám môžu byť okrem samotných žalmov aj pôvodné hebrejské slová opisujúce chválu, použité v Biblii:
1. Tehillah – spievať piesne, hymny (Ž33,1) - to robievame aj na našich stretkách, na Strede, na dni spolča .... :) - je to momentálne asi najčastejší a najobľúbenejší spôsob chvály, no nie je jediný. :)
2. Zamar – hrať, tlieskať, ospevovať, tvoriť (Ž57,9) - aj to robievame na našich stretnutiach, obzvlášť je to charakteristické pre soaking - mimochodom pamätáte čo sa dialo, keď Dávid hral Pánovi pred Saulom na citare? Zlý duch od neho odstúpil. (1Sam16,23)
3. Shabach – plesať, kričať (Ž47,1) - pamätáte sa z Písma na situáciu, keď Izraeliti dobyli Jericho? Kedy padli jeho múry? - hmm, zdá sa, že krik uvoľňuje. :)
4. Towdah – dvíhať ruky, obeta (Ž50,14) - niekedy sa nám chváliť proste nechce, lebo to tak necítime, ale uberajú naše pocity na Božej veľkosti? Skúsme teda občas priniesť obetu chvály nášho času, komfortu, okolností, pocitov či financií - Boh je toho hoden.
5. Yadah – jasať, oslavovať (Ž63,5) - určite si viete predstaviť ako to vyzerá na zimnom štadióne, keď naši dajú gól - "všichni ruce nahoru a pokrikujú" - vieme sa aj my takto tešiť z Ježišovho víťazstva? Alebo jeho víťazstvo nie je až také veľké ako výhra v hokeji? :)
6. Halal – zjaviť, vyjadriť (Ž150) - ako spomínala Evka v 4. lekcii - Boh je hoden chvály, tak nech je našu chválu vidno a počuť :) - každé gesto, rozhodnutie, úsmev, obraz, tanec, slová či skutky môžu byť (a mali by byť) priestorom uctievania Boha. Ako je to s nami?
7. Barak – klaňať sa, padnúť na zem (Ž95,6) - Boh je veľký, kto sme my aby sme sa mu rovnali? - niekedy je veľmi fajn pripomenúť si, komu sme uverili a vzdať mu chválu spôsobom, ktorý to vyjadrí doslovne. Keď padám na zem, nemusí to hneď znamenať, že ja som úplne nič, ale vyjadruje to veľkosť toho, komu sa klaniam.

Domáca úloha:
- každý deň vo svojej osobnej chvále, v každodennom kráčaní vyskúšaj iný typ chvaly a na najbližších spoločných chválach skús použiť všetky. :)


Lekcia 5: Kedy chváliť?

 - už vieme, čo je chvála a prečo máme chváliť, nasleduje otázka, kedy? - no predsa vždy a všade :) - nikdy si nemôžeme povedať, že teraz nie je čas na chválu, alebo že už sme Boha chválili dosť :)
- inšpirácia od chváliča, ktorý bol ako mačka :) - mačka dopadne vždy na 4. To isté robil aj Dávid - čokoľvek v živote prežíval, jeho reakcia bola chvála (v radosti, v boji, v súžení, v hanbe...)
- ak chceme poznať Dávidov život, môžeme sa o ňom dočítať v knihách 1 Sam, 2 Sam, 1 Krn.... ale ak chceme poznať jeho srdce, potrebujeme študovať Žalmy.

Domáca úloha: na každý deň je vybratá jedna situácia z Dávidovho života prepojená s jeho vyjadrením chvály Bohu - viď obrázok.


Lekcia 4: Chvála ako ovocie našich úst

 - chvála je forma modlitby, ktorá vyznáva, že Boh je Boh
- Boha chválime za to, aký je a kto je (ďakujeme mu za to, čo robí)
- a prečo ho vlastne máme chváliť? No jednoducho preto, lebo je toho hoden. (Zjv 5,12)
- je to forma modlitby, ktorá vyžaduje, aby sme hľadeli na Boha, nie na seba
- Boha nemožno prechváliť :)


Domáca úloha: najbližší týždeň zbierať ovocie našich úst - chválu ..... každý deň nájdi 3 nové veci o Bohu, za ktoré ho môžeš chváliť (teda hľadaj to, aký je a kto je) - smelo použite aj Sväté Písmo ;)

 

 

Lekcia 3: Vďaka je ako ruža pre milovanú osobu

 Je reakciou na to, čo Boh koná. Je to tiež pomôcka vstupu do chvály – pomáha nám zamerať našu pozornosť na Jeho konanie (že ma stvoril, dal mi prácu, spoločenstvo, zachránil ma, odpustil mi...), a skrze to aj na Neho samého, na to, aký je (dobrý, starostlivý, láskavý, milosrdný, osobný, ...).
Božie slovo hovorí o vďake, že je Božou vôľou pre náš život (1 Sol 5,18), ale tiež to, že, keď sme nevďační (frfleme, sťažujeme sa), môžeme sa stratiť vo svojich myšlienkach a naše srdce sa môže zatemniť (Rim 1, 21) – teda, ak máme pocit, že naša myseľ je nejasná a naše srdce zatemnené => je čas začať ďakovať ;) – ak nevieme ako a za čo ďakovať, máme ďalšiu pomôcku = žalmy ;)

Domáca úloha: každé ráno daruj Bohu 7 ruží (teda 7 vecí, za ktoré si vďačný Bohu)


Lekcia 2: Koho chválime?

 Chválime Boha, ktorý je je dobrý! Boh je vždy dobrý! A dnes má obzvlášť dobrú náladu! – Boh sa vždy teší, keď k Nemu prichádzame, keď mu dôverujeme a chceme Ho nasledovať. Teší sa, ako sa otec teší zo svojho dieťaťa, ktoré za ním prichádza v dôvere a s túžbou po blízkosti.

Domáca úloha: každý deň nasledujúceho týždňa prehlasovať tieto pravdy (aby sa nám vryli nielen do pamäte, ale aj do srdca a aby sme si túto pravdu uvedomovali a žili ňou)


 

 

Lekcia 1: Prečo škola uctievania?

 Lebo chceme byť šťastní – čo je aj Božou túžbou :) Lebo veríme, že On vie, ako môžeme byť šťastní. Lebo vieme, že to stojí za to! Lebo túžime po neustálom živote v Božej prítomnosti bez ohľadu na prostredie, či podmienky. Lebo veríme, že chvála je skvelým nástrojom ako napredovať vo vzťahu s Bohom, ako napredovať v našej viere.

Veríme, že je to možné a chceme sa to učiť, trénovať sa v tom. Krok za krokom, týždeň za týždňom, deň za dňom chceme stále viac zameriavať našu pozornosť na Jeho srdce, na Jeho konanie a vedenie skrze chválu.  Objavovať a odhaľovať Jeho motívy, zámery a plány. Rozhodli sme sa teda nastúpiť na cestu "do srdca chvály“.

Domáca úloha: každý deň si pripomínať toto rozhodnutie vykročiť a nechať sa „formovať“, a tiež túžbu spoznať Boha viac 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie